Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Oma Coby’s Oliebollenbar en de consument. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant Oma Coby’s Oliebollenbar te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Het aanbod

Aanbiedingen door en prijzen van Oma Coby’s Oliebollenbar zijn vrijblijvend. Oma Coby’s Oliebollenbar accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Oma Coby’s Oliebollenbar behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Alle prijzen zijn gebaseerd op afhalen bij een van de pick-ups van Oma Coby’s Oliebollenbar. Deze pick-ups worden georganiseerd in samenwerking met de desbetreffende horeca gelegenheid. Bij bezorging kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden in dat geval direct bij het bestellen zichtbaar gemaakt.

Diensten

De dienst die (de webwinkel van) omacobysoliebollenbar.nl aanbiedt is het verkopen en bezorgen van oliebollen en daaraan gerelateerde producten binnen Nederland.

Oma Coby’s Oliebollenbar behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Producten

Oma Coby’s Oliebollenbar  streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen producten enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen

Besteltijd

Bestellingen voor afhalen op de pick-up dag dienen de dag ervoor vóór 15.00 uur besteld te zijn. 

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, e-mail, internet is de overeenkomst een feit. Oma Coby’s Oliebollenbar houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen.

Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. Oma Coby’s Oliebollenbar is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. 

De klant kan de bestelling niet annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website. Uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de afhaaldag kan de bestelling per email ontbonden worden.

De producten kunnen worden afgehaald gedurende de openingstijden van de in de bevestigingsmail aangegeven pick up. De producten op de gekozen dag worden afgehaald.

Oma Coby’s Oliebollenbar is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata. Wanneer de vervoerder de bestelde producten op het aangeleverde adres en de gevraagde afleverdatum heeft getracht af te leveren, dan wordt de bestelling in rekening gebracht.

Levertijden en bezorgen

Indien de bestelling bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie. Nadat de bestelling bij de receptie is afgeleverd is Oma Coby’s Oliebollenbar niet meer verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering.

Oma Coby’s Oliebollenbar levert op het de met de koper overeengekomen moment.

In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren.

Wanneer de ontvanger niet op het bezorgadres aanwezig is, wordt geprobeerd de producten bij het aangrenzende bedrijf of de buren af te geven. Lukt dit niet dan wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. Wanneer een ontvanger meerdere keren niet thuis wordt aangetroffen en er niet wordt gereageerd op het afhaalbericht zal de bestelling retour naar de vernietigd worden. De kosten voor de bezorging en de producten zijn in dat geval voor de klant die de bestelling heeft geplaatst.

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Oma Coby’s Oliebollenbar daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Oma Coby’s Oliebollenbar de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Oma Coby’s Oliebollenbar zijn aangemeld en het product onuitgepakt is. 

Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Oma Coby’s Oliebollenbar geleverd voedsel dient op kamertemperatuur bewaard te worden en mogen maximaal tot drie dag na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.

Betaling

Alle bestellingen via de website omacobysoliebollenbar.nl dienen vooruit betaald te worden via iDEAL. De klant is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Oma Coby’s Oliebollenbar bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en als Oma Coby’s Oliebollenbar zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en inclusief BTW.

De consument is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typefouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Oma Coby’s Oliebollenbar worden gecorrigeerd

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en/of zoals in de actieperiode is aangegeven.

Overmacht

In geval van overmacht heeft Oma Coby’s Oliebollenbar het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Oma coby’s Oliebollenbar gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Communicatie

Communicatie tussen Oma Coby’s Oliebollenbar en de consument geschiedt elektronisch, behoudens voorzover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Oma Coby’s Oliebollenbar opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de consument. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de consument, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

Aansprakelijkheid

Oma Coby’s Oliebollenbar is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Oma Coby’s Oliebollenbar ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

Oma Coby’s Oliebollenbar is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

De consument moet meewerken aan een door Oma Coby’s Oliebollenbar geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de consument de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.

Bij de bezorging worden onze producten overgedragen, dan wordt het risico ook overgedragen aan de consument. Oma Coby’s Oliebollenbar adviseert producten direct, uiterlijk binnen 3 dagen, te consumeren.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Oma Coby’s Oliebollenbar en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Identiteit van de ondernemer

Oma Coby’s Oliebollenbar
Handelend onder de naam: Mark Simoons Productions
Correspondentieadres: Waalstraat 69-2, 1079 DP Amsterdam
Telefoonnummer: 06 422 559 97
Email: info@omacobysoliebollenbar
KVK-nummer: 68901194
BTW-nummer: NL002208495B82 
IBAN: NL77 INGB 0007 8826 00 

De productielocatie van Oma Coby’s Oliebollenbar is goedgekeurd door de voedsel veiligheid inspectie